6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “6698 sayılı Kanun” olarak ifade edilecektir) göre MOOD UP GIDA A.Ş.  “www.kaimakk.com” sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ nü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu bilinçle ilgili kişi olarak sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

 • Veri Sorumlusu Hakkında

6698 sayılı Kanun uyarınca MOOD UP GIDA A.Ş.  “www.kaimakk.com” (bundan böyle “Kaimakk” olarak ifade edilecektir)olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde ve öngördüğümüz amaçlar için gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, kaydedebilir, saklayabilir, sınıflandırabilir, güncelleyebilir ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak yurtiçinde ya da yurt dışında üçüncü kişilere açıklayabilir/aktarabiliriz.

 

 • İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları

İşlemeye konu Kişisel Verileriniz;

 

İletişim Verisi:

e-posta adresi

 

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun tarafından öngörülen, a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme temel ilkelerine uygun olarak; 6698 sayılı Kanun;

 

Md.5/1 çerçevesinde ilgili kişinin “Açık rızasının alınması”,

Md.5/2 (f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayalı olarak,

 

Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mail gönderim sistemine kayıt ve doğrulama işlemlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, e-bülten gönderimi, kampanya, indirim, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte olup aşağıdaki hallerde 3. Kişiler ile paylaşılmaktadır.

Alıcı / Alıcı Grupları

Aktarım Sebebi

Aktarılan Veri

Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri (Yetkili Yazılım Firması/Uygulayıcı İletişim Firması)

Veri Tabanı Oluşturulması ve İletişim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

İletişim verisi (E-Posta Adresi)

Grup Şirketleri

Şirket süreçlerinin yürütülmesi, denetim süreçlerinin yürütülmesi

İletişim verisi (E-Posta Adresi)

 

 • Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz, internet sitesinde yer alan fırsat bülteni aboneliği sekmesini dolduran gerçek kişilerden e-posta adresi elde edilmektedir.

İlgili Kişi Olarak 6698 sayılı Kanun’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin 6698 sayılı Kanun’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 2. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 3. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. Ayrıca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık rıza vermeniz halinde vermiş olduğunuz açık rızanızı geri alabilirsiniz. Ancak 6698 sayılı Kanun uyarınca diğer hukuka uygunluk sebepleri bulunması halinde bu sebeplere bağlı olarak işlenen kişisel verileriniz kanunda öngörülen ilkelere bağlı olarak işlenmeye devam edecektir. Dolayısıyla açık rızanızı geri çekmeniz halinde salt açık rızanıza bağlı olarak işlenen verilerinizin işlenmesine derhal son verilecek, ancak hem açık rızanız hem de 6698 sayılı kanunda öngörülen diğer hukuka uygunluk sebepleri doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz yasal hükümler çerçevesinde işlenmeye devam edilebilecektir. Açık rızanızı geri çekmeniz halinde bu konuda tarafınıza 6698 sayılı kanundaki ilkelere uygun olarak ayrıntılı bilgilendirme metni gönderilecektir.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.kaimakk.com internet adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yeniköy Mah. Dr. Cevat Kerim İncedayı Sk. No:16, 34460 Sarıyer/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu moodup@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Talebin niteliğine göre talep en kısa sürede, en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

6698 sayılı Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

MOOD UP GIDA A.Ş.  “www.kaimakk.com”

MERSİS: 0622-0778-1180-0013

Adres: Yeniköy Mah. Dr. Cevat Kerim İncedayı Sk. No:16, 34460 Sarıyer/İstanbul

Tel: 05367427544